Europejski rozwój przestrzenny

Einleitung
© ESPON

Europejski rozwój przestrzenny promuje zrównoważony i harmonijny rozwój europejskich regionów. Podstawowe cele polityki europejskiej, spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna powinny być realizowane lokalnie i równoważnie wspólnie z innymi regionami Europy.
Tutaj Region Stołeczny Berlin-Brandenburgia poprzez proces Integracji Europejskiej oraz po rozszerzeniu Unii Europejskiej na Wschód ponosi szczególną odpowiedzialność, w tym również w połączeniu z polskimi sąsiadami.
Należy wykorzystać szanse, jakie dają centralne położenie Regionu Stołecznego w Europie z jego funkcjami jako ogniwo łączące między Zachodem i Wschodem, Północą i Południem a także europejska polityka spójności.
Konkurencyjne pozycjonowanie Regionu Stołecznego w Europie oraz wspieranie europejskiego rozwoju skierowanego na spójność i odnoszącego się do konkretnych miejsc zalicza się dlatego do zadań centralnych.
Europejska współpraca terytorialna wspierana jest poprzez aktywne kształtowanie istotnych przestrzennie europejskich strategii i programów, w szczególności w zakresie współpracy transnarodowej (Interreg B).
Szczególne zadanie strategiczne stanowią działania i projekty w Korytarzu Scandria®, który łączy innowacyjne obszary skandynawskie poprzez Region Stołeczny z silnymi gospodarczo obszarami północnych Włoch oraz razem z innymi osiami rozwoju tworzy generujące ekonomiczne wartości węzły transnarodowych strumieni przepływów osób i towarów.
Współpraca polsko-niemiecka tworzy kolejny priorytet, wynikający z jednej strony z położenia Regionu Stołecznego oraz z szans wspólnego obszaru gospodarczego po obu stronach Odry a z drugiej strony wywodzący się ze związków historycznych.
Dążąc do celu zrównoważonego europejskiego rozwoju przestrzennego Region Stołeczny jest z powodu swojej struktury i położenia członkiem w sieciach europejskich regionów metropolitalnych Metrex oraz IKM.

Otwarcie konkursu na projekty flagowe służące implementacji Wspólnej Koncepcji Przyszłości

Link do: Otwarcie konkursu na projekty flagowe służące implementacji Wspólnej Koncepcji Przyszłości
© Komitet ds. Gospodarki Przestrzennej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej

Podczas polsko-niemieckiej konferencji, która odbyła się w dniu 4 października 2018 r. w siedzibie Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny (BMI) w Berlinie, został otwarty konkurs na transgraniczne projekty flagowe mające na celu wsparcie Wspólnej Koncepcji Przyszłości. Więcej informacji

Konferencja na temat Wpólnej Koncepcji Przyszłości dla Polsko-Niemieckiego Obszaru Powiązań w dn. 04.10.2018 r. w Berlinie

Link do: Konferencja na temat Wpólnej Koncepcji Przyszłości dla Polsko-Niemieckiego Obszaru Powiązań w dn. 04.10.2018 r. w Berlinie
© Komitet ds. Gospodarki Przestrzennej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej

Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny RFN, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju RP oraz Wspólny Wydział Planowania Krajowego Berlina-Brandenburgii organizują całodniową polsko-niemiecką konferencję w Berlinie w dniu 4 października 2018 r., której celem jest lepsze zapoznanie regionów ze Wspólną Koncepcją Przyszłości. Więcej informacji