Europejski rozwój przestrzenny

Einleitung
© ESPON

Europejski rozwój przestrzenny promuje zrównoważony i harmonijny rozwój europejskich regionów. Podstawowe cele polityki europejskiej, spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna powinny być realizowane lokalnie i równoważnie wspólnie z innymi regionami Europy.
Tutaj Region Stołeczny Berlin-Brandenburgia poprzez proces Integracji Europejskiej oraz po rozszerzeniu Unii Europejskiej na Wschód ponosi szczególną odpowiedzialność, w tym również w połączeniu z polskimi sąsiadami.
Należy wykorzystać szanse, jakie dają centralne położenie Regionu Stołecznego w Europie z jego funkcjami jako ogniwo łączące między Zachodem i Wschodem, Północą i Południem a także europejska polityka spójności.
Konkurencyjne pozycjonowanie Regionu Stołecznego w Europie oraz wspieranie europejskiego rozwoju skierowanego na spójność i odnoszącego się do konkretnych miejsc zalicza się dlatego do zadań centralnych.
Europejska współpraca terytorialna wspierana jest poprzez aktywne kształtowanie istotnych przestrzennie europejskich strategii i programów, w szczególności w zakresie współpracy transnarodowej (Interreg B).
Szczególne zadanie strategiczne stanowią działania i projekty w Korytarzu Scandria®, który łączy innowacyjne obszary skandynawskie poprzez Region Stołeczny z silnymi gospodarczo obszarami północnych Włoch oraz razem z innymi osiami rozwoju tworzy generujące ekonomiczne wartości węzły transnarodowych strumieni przepływów osób i towarów.
Współpraca polsko-niemiecka tworzy kolejny priorytet, wynikający z jednej strony z położenia Regionu Stołecznego oraz z szans wspólnego obszaru gospodarczego po obu stronach Odry a z drugiej strony wywodzący się ze związków historycznych.
Dążąc do celu zrównoważonego europejskiego rozwoju przestrzennego Region Stołeczny jest z powodu swojej struktury i położenia członkiem w sieciach europejskich regionów metropolitalnych Metrex oraz IKM.