Wspólny Departament Planowania Przestrzennego

Gl Gebäude
© GL
Zdjęcie: M. Eifler

Kraje związkowe Berlin i Brandenburgia tworzą niemiecki region stołeczny Berlin-Brandenburgia. W Umowie w sprawie zadań i organów oraz podstaw i procedur wspólnego planowania przestrzennego na szczeblu krajów związkowych między krajami związkowymi Berlin i Brandenburgia (Landesplanungsvertrag) uzgodniły one prowadzenie trwałego, wspólnego zagospodarowania przestrzennego i planowania przestrzennego na szczeblu krajów związkowych. Wspólne planowanie przestrzenne na szczeblu krajów związkowych jest od 1996 roku realizowane przez Wspólny Departament Planowania Przestrzennego (“Gemeinsame Landesplanungsabteilung”, GL).
Wspólny Departament przyczynia się do wzmocnienia Regionu Stołecznego Berlin-Brandenburgia, przeciwdziałania konsekwencjom przemian demograficznych oraz wspierania rozwoju gospodarczego całego obszaru i jego obszarów częściowych. Na podstawie Wizji (studium kierunkowego) Regionu Stołecznego z roku 2006, Programu Rozwoju Krajów Związkowych z roku 2007 oraz Planu Rozwoju Krajów Związkowych Berlin i Brandenburgia z roku 2009 Wspólny Departament współpracuje z resortami obu rządów krajowych, z organami administracji regionalnej i lokalnej oraz z organizacjami i podmiotami prywatnymi przy realizacji wspólnych projektów rozwojowych na szczeblu regionów oraz obu krajów związkowych.
Wspólny Departament reprezentuje interesy Regionu Stołecznego w Sieci niemieckich i europejskich regionów metropolitalnych. Szczególną uwagę poświęca implementacji transeuropejskich korytarzy transportowych (TEN-T) w zagospodarowaniu przestrzennym.
W kontekście przemian demograficznych szczególne znaczenie ma zapewnienie realizacji usług bytowych. Wspólny Departament ma za zadanie wspólnie z podmiotami regionalnymi adaptację priorytetów przestrzennych do zmieniających się warunków ramowych na podstawie Koncepcji Miejscowości Ośrodkowych. Tym samym Wspólny Departament wnosi wkład w perspektywiczny rozwój miast jako punktów krystalizacji (stabilizatorów) w przestrzeni.
Wspólny Departament wyznacza warunki oszczędnej gospodarki powierzchniami oraz wykorzystania nieodnawialnych zasobów naturalnych. Ustalił on zasadę rozwoju wewnętrznego przed rozwojem zewnętrznym a także zapewnia wartościowe przestrzenie wolne (niezagospodarowane) oraz pasma je łączące (korytarze ekologiczne). Tym samym przyczynia się do zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich.
W odniesieniu do zmian klimatycznych oraz planowanego znaczącego zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii zadaniem Wspólnego Departamentu jest wspieranie pięciu regionów planistycznych w implementacji Brandenburskiej Strategii Energetycznej. Wspólny Departament opracowuje planistyczne podstawy rewitalizacji dawnych obszarów wydobycia węgla brunatnego oraz zapewnienia rodzimych nośników energii.
Wspólny Departament zatwierdza plany regionalne i zapewnia dostosowanie planów zagospodarowania przestrzennego na poziomie gmin w Berlinie i w Brandenburgii do celów porządku przestrzennego. Tym samym Wspólny Departament przyczynia się do implementacji Planu rozwoju krajów związkowych na szczeblu gmin. W celu weryfikacji oddziaływania dużych znaczących przestrzennie przedsięwzięć na ład przestrzenny Wspólny Departament realizuje postępowania w sprawie procedury porządku przestrzennego.