Planowanie regionalne

RPG HF
© Regionale Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming

Planowanie regionalne jest istotnym instrumentem implementacji ustaleń na wyższej płaszczyźnie zagospodarowania przestrzennego krajów związkowych zawartych w Programie Rozwoju Krajów oraz Planach Rozwoju Krajów. Jest ono częścią nadrzędnego i syntetycznego zagospodarowania przestrzennego kraju związkowego na obszarze regionu. Powinno ono podejmować w stosunku do zagospodarowania przestrzennego kraju związkowego przestrzennie konkretniejsze ustalenia ponadlokalne i ponadbranżowe, jednakże nie ingerując w czysto lokalnie posadowione kompetencje decyzyjne gmin. Tym samym planowanie regionalne znajduje się na płaszczyźnie rozciągniętej pomiędzy planowaniem przestrzennym na poziomie kraju związkowego, planowaniem branżowym i samorządowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Planowanie regionalne musi z jednej strony przestrzegać uregulowań określonych w dokumentach na poziomie krajów związkowych i konkretyzować je dla regionów, z drugiej strony uwzględniać zagadnienia planów branżowych i wyobrażenia rozwojowe gmin, rozważyć je po starannej ocenie między sobą a rezultaty wpisać do sporządzanych planów regionalnych. Ustalone w planach regionalnych wiążąco cele porządku przestrzennego muszą być przestrzegane przez wszystkie publiczne podmioty planowania oraz osoby praw prywatnego zgodnie z przepisami § 4 ust. 1 ROG (Federalnej ustawy w sprawie porządku przestrzennego).
Podmiotami planowania regionalnego w Kraju Związkowym Brandenburgia są Regionalne Wspólnoty Planistyczne (Regionale Planungsgemeinschaften, RPG). Ich członkami są powiaty i miasta na prawach powiatu tworzące dany region. Zgromadzenie Regionalne jest organem uchwałodawczym są Regionalnej Wspólnoty Planistycznej. Zgromadzenie Regionalne składa się z maksymalnie 40 radców regionalnych (Regionalrat), do których oprócz starostów powiatów i nadburmistrzów miast na prawach powiatu należą z urzędu również burmistrzowie gmin liczących powyżej 10.000 mieszkańców (radcy regionalni „z urodzenia”). Ponadto rady powiatów i rady miast na prawach powiatu delegują radców regionalnych z wyboru. Na wniosek do Zgromadzenia Regionalnego mogą być włączeni przedstawiciele izb, organizacji i innych instytucji związanych z rozwojem regionalnym jako radcy regionalni bez prawa głosu z funkcją doradczą. Zgromadzenie Regionalne wybiera swojego przewodniczącego oraz pozostałych członków zarządu regionalnego. Zarząd regionalny realizuje zadania nałożone na niego przez Zgromadzenie Regionalne. Regionalne Biura Planowania (Regionale Planungsstellen, RPS) pełnią funkcję biur Regionalnych Wspólnot Planistycznych. Opracowują one plany regionalne i przedkładają je do uchwalenia organom Regionalnych Wspólnot Planistycznych.
Obowiązkowym zadaniem Regionalnych Wspólnot Planistycznych jest sporządzanie, aktualizacja, zmiana i uzupełnianie planów regionalnych. Ustawa przewiduje możliwość sporządzania rzeczowych lub terytorialnych planów częściowych, jeżeli zagwarantowane jest, że części te składać się będą na wyważony rozwój całościowy.
Dalsze zadania w związku z planowaniem regionalnym mogą być wykonywane za zgodą organu planowania przestrzennego na poziomie kraju związkowego. Między innymi wszystkie regiony planistyczne opracowały koncepcje energetyczne, które wnoszą ważny wkład do realizacji Strategii Energetycznej 2030 Kraju Związkowego Brandenburgia.
Krajowy organ planowania przestrzennego prowadzi nadzór nad Regionalnymi Wspólnotami Planistycznymi. Zadanie to obejmuje np. wydanie wytycznych w sprawie sporządzania, aktualizacji, zmiany i uzupełniania planów regionalnych a także zatwierdzanie planów regionalnych.