SCANDRIA ®: najkrótsze połączenie między Skandynawią a Adriatykiem

Korytarz rozwojowy Bałtyk-Adriatyk

scandria map 2016
Scandria®2015, © GL
Zdjęcie: GL
Dla Regionu Stołecznego Berlin-Brandenburgia rozwój Korytarza Scandria® stanowi obecnie szansę wygenerowania impulsów rozwoju gospodarczego i przestrzennego. Korytarz ten łączy wysoce innowacyjny basen Morza Bałtyckiego z silnym gospodarczo obszarem nad Morzem Śródziemnym. Łączy on przy tym strategie UE dla obszarów makroregionalnych „Morze Bałtyckie”, „Dunaj”, „Adriatyk” oraz „Alpy” a także dalsze obszary kooperacji transgranicznych. Liczne powiązania z ważnymi osiami Wschód-Zachód oraz centralne położenie w UE stanowią o jego wyróżniającej roli w integracji Europy. W ostatnich latach coraz wyraźniej rysuje się znaczenie tego korytarza dla europejskiego rozwoju przestrzennego. W roku 2007 ministrowie właściwi w sprawach gospodarki przestrzennej ze wschodnich krajów związkowych Niemiec podjęli inicjatywę na rzecz sojuszu na rzecz rozwoju przestrzennego i wzrostu na szczeblu europejskim i przedstawili „Deklarację Berlińską”. Deklaracja tak opisuje cel wspólnej inicjatywy: „wzmocnienie obszaru swoich krajów związkowych jako części Korytarza Rozwojowego Bałtyk-Adriatyk, w imię realizacji celów Europejskiej Koncepcji Rozwoju Przestrzennego i Agendy Terytorialnej UE w aspekcie gospodarczym i społecznym, … atrakcyjna infrastruktura transportowa oraz odpowiednia oferta transportowo-komunikacyjna … reprezentująca poziom konkurencyjności międzynarodowej, w szczególności rozbudowa transeuropejskich sieci transportowych” (Konferencja inauguracyjna 2007, sympozjum 2008). Kolejnym celem było i jest zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej lokalizacji wzdłuż korytarza dla przemysłu i usług. W szczególności poprzez powiązanie ze strumieniami transportowymi regiony zostaną lepiej połączone i wspierane będzie osiedlanie się innowacyjnych gałęzi gospodarki. Regiony dążą do odczuwalnego skrócenia czasów przejazdu koleją między regionami miejskimi i metropolitalnymi oraz wypracowania multimodalnych łańcuchów logistycznych z intensyfikacją kooperacji transnarodowych. Przyczyni się to również do zmniejszenia emisji. Instrumentami tych strategicznych koncepcji są projekty współpracy transnarodowej, w szczególności w programach Interreg. Podejście to sprawdza się w praktyce. Kooperacje wspierają aktywnie izby przemysłu i handlu swoją Inicjatywą Północ-Południe. Od roku 2009 działa rosnąca liczba projektów i inicjatyw w Korytarzu Rozwojowym Bałtyk-Adriatyk (Scandria®). Wspólny Departament Planowania uczestniczył w okresie programowania do roku 2013 przede wszystkim w następujących projektach:

W roku 2012 przedstawiono w Programie Działań Scandria® następne cele oraz kolejne działania zmierzające do urzeczywistnienia Korytarza. Po pomyślnym zakończeniu dotychczasowych projektów podpisanie listu intencyjnego przez partnerów ze Szwecji, Niemiec i Włoch w kwietniu 2013 r. stanowiło kolejny krok ku wzmocnieniu Korytarza. Ustalono intensyfikację współpracy oraz złożenie skoordynowanych wniosków o dofinansowanie projektów w basenie Morza Bałtyckiego i Europie Środkowej w horyzoncie finansowym UE od roku 2014. Wspólny Departament Planowania Przestrzennego uczestniczy również w tym okresie programowania ponownie w projektach Interreg w Korytarzu Rozwojowym Bałtyk-Adriatyk. Należy do nich obecnie w szczególności:
Scandria®2Act