Współpraca polsko-niemiecka

FF
Most miejski Frankfurt (Oder) - Słubice, © GL

Region Stołeczny Berlin-Brandenburgia graniczy z Polską na długości 267 km. Już ze względu na ten układ przestrzenny różnorodne relacje strukturalne są oczywiste a współpraca konieczna.
Podstawę traktatową tej współpracy stanowi artykuł 13 Traktatu miedzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 17.06.1991 r. Obie strony wyrażają w nim przekonanie, że w jednoczącej się Europie istnieje konieczność uzgadniania polityki poszczególnych państw w dziedzinie gospodarki przestrzennej, w szczególności między państwami bezpośrednio sąsiadującymi. Z tego względu zamierzają realizować współpracę na wszystkich szczeblach w dziedzinie gospodarki przestrzennej i planowania przestrzennego.
W celu wdrażania Traktatu w całości utworzona została Polsko-Niemiecka Komisja Międzyrządowa do spraw Współpracy Regionalnej i Przygranicznej. Pod przewodnictwem polskiego i niemieckiego współprzewodniczącego co roku spotykają się przedstawiciele szczebla krajowego, regionalnego i samorządów lokalnych, aby w jak największej liczbie dziedzin oddziaływać na usprawnienia w polsko-niemieckiej współpracy.
Pod dachem Komisji Międzyrządowej działają łącznie 4 stałe polsko-niemieckie komitety zajmujące się priorytetowymi dziedzinami współpracy przygranicznej, współpracy międzyregionalnej, gospodarki przestrzennej i edukacji.
Pod równoprawnym przewodnictwem właściwych w sprawie gospodarki przestrzennej ministerstw Polski i Niemiec w Komitecie Gospodarki Przestrzennej organy odpowiedzialne za gospodarkę przestrzenną w przygranicznych krajach związkowych Niemiec, łącznie z Berlinem, oraz przygranicznych województwach informują się nawzajem z odpowiednim wyprzedzeniem o wszystkich zasadniczych sprawach gospodarki przestrzennej i dokonują uzgodnień. Zgodnie z dyrektywą UE o strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko oraz rekomendacjami Polsko-Niemieckiego Komitetu ds. Gospodarki Przestrzennej Berlin i Brandenburgia a także sąsiedzkie województwa Zachodniopomorskie i Lubuskie umożliwiają sobie nawzajem formalnie możliwość udziału w sporządzaniu planów zagospodarowania przestrzennego względnie planów rozwoju krajów. W przypadku planów węgla brunatnego formalne włączenie partnerów do procedur sporządzania planów następuje również na etapie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Partnerem jest w tym przypadku Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie. Od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w roku 2004 oraz Umowy z Schengen w roku 2007 współpraca została wyraźnie zintensyfikowana we wszystkich dziedzinach.
Najważniejszym wspólnym przedsięwzięciem był po tych wydarzeniach projekt kartograficzny „Rozwój ponadregionalnej infrastruktury transportowej w obszarze Partnerstwa Odry”, w ramach którego po raz pierwszy według jednolitych kryteriów, dwujęzycznie przedstawiono najważniejsze istniejące i planowane szlaki transportowe na tym obszarze.
Najnowsze przedsięwzięcie Wspólna Koncepcja Przyszłości 2030 dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań ma ostatecznie za cel promocję tego całego obszaru oraz pojedynczych przedsięwzięć, wsparcie wspólnej świadomości do wewnątrz oraz skuteczniejsze uzgodnienia strategii wspierania rozwoju po roku 2020 a także zwiększenie międzynarodowej konkurencyjności wspólnego obszaru. Również w tym projekcie Wspólny Departament Planowania Przestrzennego był bezpośrednio zaangażowany.
Miasto Szczecin oddziałuje jako wyraźnie największe miasto przy granicy polsko-niemieckiej o charakterze metropolitalnym również na peryferyjne obszary Regionu Stołecznego Berlin-Brandenburgia. Celem wsparcia szans rozwojowych na północnym wschodzie Brandenburgii oraz relacji Berlin-Szczecin w latach 2012-2015 w ramach projektu Transgraniczny region metropolitalny Szczecina przedstawione zostały m.in. możliwości optymalizacji usług bytowych, poprawy połączeń infrastrukturalnych z Berlinem i Szczecinem i innymi obszarami a także rozwoju jako modelowy region wykorzystania odnawialnych źródeł energii. W tym przedsięwzięciu Wspólny Departament Planowania Przestrzennego był koordynatorem projektu po stronie niemieckiej.

Konferencja inauguracyjna wspólnego biura do spraw Metropolitalnego Regionu Szczecina 6 grudnia 2019 w Torgelow

Link do: Konferencja inauguracyjna wspólnego biura do spraw Metropolitalnego Regionu Szczecina 6 grudnia 2019 w Torgelow
© GL

Aby trwale poprawiać szansę rozwoju Metropolitalnego Regionu Szczecina utworzono w Anklam wspólne biuro Krajów Związkowych Brandenburgii oraz Meklemburgii Pomorza Przedniego do spraw Metropolitalnego Regionu Szczecina. Więcej informacji

Zakończenie konkursu na projekty flagowe służące implementacji Wspólnej Koncepcji Przyszłości

Link do: Zakończenie konkursu na projekty flagowe służące implementacji Wspólnej Koncepcji Przyszłości
© Komitet ds. Gospodarki Przestrzennej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej

Konkurs na transgraniczne projekty flagowe mające na celu wsparcie Wspólnej Koncepcji Przyszłości, którego otwarcie miało miejsce podczas polsko-niemieckiej konferencji 4 października 2018 r. w Berlinie, został zakończony 5 czerwca 2019 r. Więcej informacji

Konferencja "Przyszłość transgranicznego transportu kolejowego w Europie na przykładzie trasy Berlin - Szczecin", która odbędzie się dnia 01.04.2019 r. w Brukseli

Link do: Konferencja "Przyszłość transgranicznego transportu kolejowego w Europie na przykładzie trasy Berlin - Szczecin", która odbędzie się dnia 01.04.2019 r. w Brukseli
© Komitet ds. Gospodarki Przestrzennej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej

Transgraniczne połączenia kolejowe są dla integracji europejskiej priorytetową kwestią. Ministerstwo Infrastruktury i Planowania Kraju Związkowego Brandenburgia chce na przykładzie połączenia Berlin - Uckermark - Szczecin wyjaśnić, w jaki sposób regiony mogą wspierać ten cel i wzmacniać własny rozwój. Więcej informacji

Konferencja na temat Wpólnej Koncepcji Przyszłości dla Polsko-Niemieckiego Obszaru Powiązań w dn. 04.10.2018 r. w Berlinie

Link do: Konferencja na temat Wpólnej Koncepcji Przyszłości dla Polsko-Niemieckiego Obszaru Powiązań w dn. 04.10.2018 r. w Berlinie
© Komitet ds. Gospodarki Przestrzennej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej

Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny RFN, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju RP oraz Wspólny Wydział Planowania Krajowego Berlina-Brandenburgii organizują całodniową polsko-niemiecką konferencję w Berlinie w dniu 4 października 2018 r., której celem jest lepsze zapoznanie regionów ze Wspólną Koncepcją Przyszłości. Więcej informacji