Ocena oddziaływania na środowisko w Brandenburgii

Bild Uvp
© GL

Ocena oddziaływania na środowisko, OOS (Umweltverträglichkeitsprüfung, UVP) jest ustanowionym ustawowo zadaniem w celu oceny wpływu określonych przedsięwzięć na środowisko. Regulacje dotyczące OOS zawarte są w prawie europejskim, ogólnoniemieckim i prawie krajów związkowych. Przedsięwzięcia, które muszą zostać poddane OOS na wspólnym obszarze planistycznym Berlin-Brandenburgia, wyliczone są w federalnej Ustawie o ocenach oddziaływania na środowisko (Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung, UVPG) oraz berlińskiej Ustawie o ocenach oddziaływania na środowisko i brandenburskiej Ustawie o ocenach oddziaływania na środowisko.
Ocena oddziaływania na środowisko przeprowadzana jest jako niesamodzielna część postępowania administracyjnego i wymaga postępowania, którego część stanowi. Jeżeli ocena oddziaływania na środowisko przeprowadzana jest w ramach Procedury porządku przestrzennego (Raumordnungsverfahren, ROV) określana jest jako OOS w ramach porządku przestrzennego (raumordnerische UVP). We wspólnym Rozporządzeniu w sprawie procedury porządku przestrzennego krajów Berlin i Brandenburgia (Raumordnungsverfahrensverordnung der Länder Berlin und Brandenburg, GROVerfV) zawarte są reguły postępowania w zakresie OOS w ramach porządku przestrzennego. Dotyczą one w szczególności ustalenia ram badawczych realizowanego w procedurze porządku przestrzennego Badania Oddziaływania na Środowisko (Umweltverträglichkeitsuntersuchung, UVU) łącznie z rozróżnieniem (etapowaniem) badań do UVU w postępowaniu dopuszczającym oraz w procedurze konsultacji (udziału społeczeństwa). Badanie Oddziaływania na Środowisko (UVU) w ramach porządku przestrzennego jest składnikiem dokumentacji procedury porządku przestrzennego (ROV).
OOS w ramach procedury porządku przestrzennego służy zidentyfikowaniu, opisaniu i ocenie oczekiwanych znaczących negatywnych oddziaływań przedsięwzięcia istotnego dla przestrzeni na dobra chronione środowiska odpowiednio do stanu planowania. To oznacza, że opis środowiska w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia z reguły odbywa się w oparciu o informacje o stanie obecnym. Oczekiwane oddziaływania na środowisko są na potrzeby procedury ROV identyfikowane mniej szczegółowo niż w postępowaniach dopuszczających. Skalę oceny oddziaływań na dobra chronione środowiska stanowią wymogi porządku przestrzennego z uwzględnieniem ustaw branżowych.
Poprzez OOS w procedurze porządku przestrzennego mogą być we wczesnym stadium planowania rozpoznane oczekiwane znaczące oddziaływania na środowisko oraz ewentualnie może być spowodowany wpływ na wybór alternatywnej lokalizacji lub alternatywnej trasy przedsięwzięcia, które powodować będą mniejsze oddziaływanie na środowisko.
Wynik procedury porządku przestrzennego obejmującej specyficzną OOS w ramach tej procedury (raumordnerische UVP) musi być uwzględniony w następującym później postępowaniu dopuszczającym w sprawie danego przedsięwzięcia. W postępowaniu dopuszczającym można wykorzystać wyniki OOS z procedury porządku przestrzennego do realizacji drugiego etapu OOS odnoszącego się do konkretnego planowania (projektu) przedsięwzięcia. Poprzez to etapowanie można uniknąć dublowania ocen i przyspieszyć procedurę planowania.