Stadtbrücke zwischen Frankfurt (Oder) - Słubice über den Grenzfluss Oder
Bild: Detlef Herz

Deutsch | English | Polski

Współpraca polsko-niemiecka

Położenie przestrzenne regionu stołecznego Berlina-Brandenburgii powoduje, że oczywiste jest istnienie różnorodnych relacji strukturalnych pomiędzy tym regionem a zachodnimi województwami Polski oraz konieczna jest współpraca w zakresie planowania przestrzennego.


Wspólna Koncepcja Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań

„Wspólna Koncepcja Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań – Wizja 2030” została opracowana przez Polsko-Niemiecki Komitet ds. Gospodarki Przestrzennej i zatwierdzona w roku 2018 przez Polsko-Niemiecką Komisję Międzyrządową ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej. Koncepcja ta ma na celu poprawę marketingu całego obszaru oraz pojedynczych projektów, wspomaganie tworzenia wewnętrznej tożsamości, skuteczniejsze koordynowanie strategii wspierania na okres po 2020 roku oraz zwiększenie międzynarodowej konkurencyjności. Koncepcja skupia się na następujących pięciu obszarach działania:

  1. Wykorzystanie zalet policentrycznej struktury osadniczej
  2. Poprawa połączeń transportowych
  3. Inwestowanie w ludzi
  4. Promowanie trwałego i zrównoważonego wzrostu
  5. Zapewnienie podstaw dla wysokiej jakości życia
Gemeinsames Zukunftskonzept für den deutsch-polnischen VerflechtungsraumBild: Ausschuss für Raumordnung der Deutsch-Polnische Regierungskommission

Wspólny Wydział Planowania Krajowego Berlina i Brandenburgii pomaga w realizacji koncepcji przyszłości poprzez wspieranie projektów istotnych z przestrzennego punktu widzenia. Ponadto uzgadniane są również dalsze działania mające skutki przestrzenne zgodnie z Koncepcją Przyszłości.


Region Metropolitalny Szczecina

Miasto Szczecin, największe i odznaczające się cechami metropolitalnymi miasto położone w pobliżu granicy polsko-niemieckiej, oddziałuje również na obszary peryferyjne regionu stołecznego Berlina-Brandenburgii. W celu wspomożenia możliwości rozwojowych północno-wschodniej Brandenburgii oraz relacji Berlin – Szczecin, w roku 2015 w ramach „Koncepcji rozwoju transgranicznego regionu metropolitalnego Szczecina” określone zostały m.in. możliwości optymalizacji usług użyteczności publicznej, poprawy połączeń infrastrukturalnych z Berlinem i Szczecinem oraz innymi obszarami, a także możliwości rozwoju wspólnego regionu metropolitalnego jako całości.

Okazało się, że do kontynuowania prac w zalecanych obszarach działania wyżej wymienionej koncepcji brakuje w szczególności wystarczających danych statystycznych. W celu przeciwdziałania temu brakowi Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego zainicjowało projekt Interreg A „Model transgranicznego monitoringu – innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina“ (projekt nr: INT179).

Pod przewodnictwem Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w okresie od roku 2020 do końca roku 2022 w ramach tego projektu współpracowały Wspólny Wydział Planowania Krajowego Berlina i Brandenburgii, Urząd Związku Gmin Gartz nad Odrą, Kancelaria Stanu Meklemburgii-Pomorza Przedniego oraz Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego i Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, a także szereg partnerów stowarzyszonych. Celem było modelowe przedstawienie metodyki gromadzenia, harmonizacji i zarządzania danymi oraz zdefiniowanie dostawców danych i ich użytkowników w regionie metropolitalnym.

Modell eines grenzüberschreitenden Monitorings – innovative Maßnahmen der Datenerhebung in der Metropolregion StettinBild: Regionales Raumplanungsbüro der Woje-wodschaft Westpommern

Poprzez zapewnienie udziału jak największej liczby interesariuszy z Polski i Niemiec została zintensyfikowana współpraca sieciowa w kontekście transgranicznym. Obszary tematyczne uwzględnione w projekcie to: turystyka, transport regionalny i mobilność, efektywne sieci współpracy, partnerstwo miejsko-wiejskie, inteligentny rozwój i branże przyszłości.

Przegląd potrzeb w zakresie danych i instytucji, które powinny zostać zaangażowane, przedstawiono w analizie potrzeb i sieci aktorów. Projekt jest współfinansowany przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).“Koncepcja rozwoju transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina

Dokument: 3 MB – Stand: 08.06.2015


Projekt Interreg V A INT179: Model transgranicznego monitoringu – innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina – Analiza potrzeb i sieci aktorów

Dokument: 600 kB – Stand: Februar 2021

Regionalna Ocena Oddziaływania Terytorialnego Ostbahn – Linia 203

Wspólny Departament Planowania Przestrzennego Krajów Berlin i Brandenburgia, w ścisłej współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, uczestniczył w kierowanej przez polskie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej akcji pilotażowej Agendy Terytorialnej 2030 „Zrozumieć, jak polityki sektorowe wpływają na przestrzenne (nie)równości“. Jej celem było zidentyfikowanie oddziaływania polityk sektorowych na strukturę przestrzenną przy użyciu Regionalnej Oceny Oddziaływania Terytorialnego („Region-focused Territorial Impact Assessment” – TIA).

Karte Schieneninfrastruktur Bestand 2021Bild: Instytut Rozwoju Terytorialnego Wrocław (Institut für Territorialentwicklung)

Jako przykład wybrano dwutorową rozbudowę i elektryfikację transgranicznego połączenia kolejowego (Ostbahn/linia kolejowa nr 203) między Berlinem a Gorzowem Wielkopolskim. Dzięki wsparciu zaadaptowanych metod Oceny Oddziaływania Terytorialnego opracowane zostały potencjalne skutki przestrzenne w ramach dwóch ponadregionalnych konferencji (w Seelow i Gorzowie Wlkp.) oraz dwóch warsztatów regionalnych (w Trebnitz k. Müncheberg i Kostrzynie), w których aktywnie uczestniczyli niemieccy i polscy interesariusze.

Najważniejsze wyniki oceny oddziaływania to znacznie lepsza – transgraniczna – dostępność miejsc pracy i miejsc zamieszkania (osoby dojeżdżające do pracy), ośrodków osadniczych (placówki usługowe i handlowe) oraz terenów wycieczkowych, dzięki wykorzystaniu środków transportu publicznego. Towarzyszą temu pozytywne skutki klimatyczne, a także stymulowany rozwój osadnictwa wzdłuż przystanków i zasadnicza poprawa warunków dla rozwoju handlu i przemysłu w poszczególnych lokalizacjach oraz wzrost turystyki dziennej w rejonie zasięgu Ostbahn i linii kolejowej nr 203.

Szczegółowe omówienie projektu wraz z opisem realizacji, metody i wyników znajduje się w raporcie końcowym sporządzonym w języku niemieckim i polskim, a także w streszczeniu w języku angielskim.

Projekt był finansowany przez BBSR w ramach Modelowego Przedsięwzięcia Ładu Przestrzennego (MORO).Raport końcowy – Część A, wersja w języku polskim

Dokument: 3 MB – Stand: March 2023


Raport końcowy – Część A, wersja w języku niemieckim

Dokument: 4 MB – Stand: March 2023


Podsumowanie projektu w języku angielskim

Dokument: 509 kB – Stand: March 2023

Links


Kontakt